သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန် သူနာပြုသိပ္ပံ(‌ပေါင်းကူး)B.N.Sc(Bridge) Off-Campus Program (၂)နှစ်သင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန် ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုသိပ္ပံ(‌ပေါင်းကူး)B.N.Sc(Bridge) Off-Campus Program (၂)နှစ်သင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ် ယူခြင်း