သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန် အထူးပြုသူနာပြုဒီပလိုမာ(၉)လသင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

သူနာပြုတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန် ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့်အထူးပြုသူနာပြုဒီပလိုမာ(၉)လသင်တန်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Download File: